ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Szirtes Lili, tanácsadó szakpszichológus (ELTE-PPK-1396/2019), a DALI Kulturális Szolgáltató Bt. ügyvezetője (továbbiakban Adatkezelő) által kiadott adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az alábbiak:

A jelen adatvédelmi tájékoztatás a hatályos magyar jogszabályok és a GDPR (2016/679. sz. Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályai szerint készült.

I. Adatkezelő és adatfeldolgozó

Adatkezelő: Szirtes Lili

A DALI Kulturális Szolgáltató Bt. székhelye: 1116 Budapest, Tó utca 14.

E-mail: szirteslili@tabutojas.hu, info@tabutojas.hu

Telefon: +36203268954

A fent felsorolt elérhetőségeken bejelentkező személyek, kliensek adatait Szirtes Lili bizalmasan kezeli, az hatályos jogszabályok szerint arra nem jogosult személynek át nem adja azokat. Szirtes Lili biztosítja afelől a hozzá fordulókat, hogy adataikat más céllal nem használja fel, ez alól kivételt képeznek azon esetek, amelyekhez Ön kifejezett hozzájárulását adja.

II. Adatkezelés időtartama, adatkezelés típusai és a kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja:

A főtevékenység (pszichológiai konzultáció, tanácsadás) ellátásával kapcsolatos adatok, az érintettek adatainak kezelése

Érintettek:

Pszichológiai konzultációra, tanácsadásra bejelentkezők, érdeklődők

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintettek tájékoztatott hozzájárulása, továbbá a tanácsadó szerződés szerinti írásos beleegyezés

Adatkezelés időtartama:

Ha a pszichológushoz forduló/kliens máshogy nem rendelkezik, az adatfelvételtől számított 5 évig vagy az érintettek által kért törlés időpontjáig. A számlán megadott adatok törlése nem lehetséges a Számviteli törvény értelmében 8 évig.

A kezelt adatok köre:

Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím

Számlázás esetében: név, számlázási cím, számlaszám vagy cégnév, adószám, székhely, bankszámlaszám

Konzultáció közben készített jegyzetek: bármely, a kezelés közben felmerülő, a kezelés szempontjából fontos adatok, melyek esetlegesen tartalmazhatnak. „különleges” adatokat (ld. GDPR rendelkezései 9. cikk) pl. a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. E jegyzeteket minden érintett esetében elzárt, külön aktában tárolja a pszichológus, kiemelt figyelmet fordítva annak fizikai biztonságára.

III. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A DALI Kulturális Szolgáltató Bt. ügyvezetője, Szirtes Lili, tanácsadó szakpszichológus kijelentem, hogy az adatokat én kezelem. Könyvelői szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség vonatkozik a számlák kezelése folytán megbízott könyvelőmre (R. M. e.v.).

IV. Az érintettek jogai

Hozzáférési jog:

Az érintettek kliensnek bármikor joga van információt kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot pszichológusával, és személyes adatait e-mailben megküldi Önnek.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a pszichológus automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban pszichológusa átadja Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számomra megadott személyes adatokra vonatkozik. A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, a pszichológusa által kezelt, feldolgozott személyes adatait töröltetni. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek, pl. a számlák esetén a Számviteli törvény). Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése, feldolgozása ellen jogos érdekes alapján. Ezek után pszichológusa nem folytatja tovább a személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően saját jogos érdekét bizonyítani tudja, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy pszichológusa korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

  • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben, korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

  • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, pszichológusa korlátozni köteles az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

  • Ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha pszichológusának már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A fenti jogokra vonatkozó kérelmeket erre az e-mail címre küldheti: szirteslili@tabutojas.hu, info@tabutojas.hu

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait pszichológusa helytelenül kezeli, vagy dolgozza fel, lépjen vele kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Eljárási szabályok:

Pszichológusa indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül pszichológusa tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha pszichológusa nem tenne intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást pszichológusa díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre pszichológusa ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, aki, illetve amely a személyes adatát vele közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel pszichológusa. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Egyéb:

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy pszichológusának frissítenie kell az Adatvédelmi nyilatkozatát.

Erre az esetre fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.

Az Adatvédelmi nyilatkozat jelentős változásairól, például a személyes adatok feldolgozásának okairól, vagy az Ön jogait érintő kérdésekről pszichológusa mindig értesíti az érintetteket.

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.